Comcreo » Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Spółka Comcreo S.A. w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych technologicznych.
Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona w celu wyjaśnienia procesów przetwarzania
danych osobowych przekazywanych nam w celu wyjaśnienia procesów przetwarzania danych
osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.comcreo.com. Dokument
jest wyrazem dbałości o prawa osób korzystających z Serwisu jak również wyrazem przestrzegania
przez spółkę Comcreo S.A. zasad ochrony danych osobowych.

INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest spółka Comcreo S.A. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Okopowej 47, 01-059 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000898763, posiadająca NIP 5272958004 oraz Regon:
38893967600000
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się
skontaktować z nami wysyłając wiadomość na adres e-mail comcreo@comcreo.com

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

Zależnie od typu użytkownika, którym jesteś, przetwarzamy następujące dane osobowe:

I. Użytkownik niezarejestrowany (niezalogowany)
Jako użytkownik niezarejestrowany, pozostawiasz nam dane osobowe jeśli będziesz zainteresowany zakupem tokenów oferowanych przez emitentów, sprzedających swojego tokeny przy użyciu platformy Comcreo. W takim wypadku przekażesz nam:

 1. Imię i nazwisko
 2. Numer telefonu
 3. Adres e-mail

II. Użytkownik zarejestrowany
Podczas procesu rejestracji przekażesz nam następujące dane osobowe:

 1. Imię i nazwisko,
 2. Numer telefonu,
 3. Adres e-mail,

Jeśli zdecydujesz się na przeprowadzenie procedury KYC/AML (pełnej identyfikacji i weryfikacji) będziesz musiał przekazać nam także:

 1. Adres zamieszkania,
 2. Numer PESEL,
 3. Datę oraz miejsce urodzenia,
 4. Obywatelstwo,
 5. Płeć,
 6. Numer dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość.

III. Użytkownik, którego dane Comcreo otrzymało z innego źródła

Wówczas dane te przekazywane są zgodnie z Polityką Prywatności podmiotu, który nam je przekazuje.

IV. Korzystając z naszej platformy jako emitent, celem przeprowadzenia procedury KYC/AML będziesz musiał nam przekazać dodatkowo następujące dane osobowe:

 1. Imię i nazwisko,
 2. Numer telefonu,
 3. Adres e-mail,
 4. Adres zamieszkania,
 5. Numer PESEL,
 6. Datę i miejsce urodzenia,
 7. Obywatelstwo,
 8. Płeć,
 9. Numer dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość,
 10. Numer identyfikacji podatkowej,

CEL PRZETWARZANIA

Głównym celem, dla którego przetwarzamy Twój adres mailowy oraz login jest realizacja naszej
podstawowej usługi – możliwość dokonywania zakupów w serwisie www.comcreo.ai. Przekazanie
nam Twoich danych umożliwia Ci założenie konta i nabywanie tokenów.
Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, Twoje dane, które nam przekazałeś posłużą nam do celów
marketingowych. Będziemy wysyłać do Ciebie wiadomości, zawierające informacje o dostępnych
w sprzedaży tokenach, promocjach, wydarzeniach, programach afiliacyjnych.
Podanie nam innych danych, oprócz adresu email, pozwoli na spersonalizowanie wysyłanych do
Ciebie wiadomości i ofert. Umożliwi Ci to otrzymywanie informacji zgodnych w Twoimi
preferencjami.
Pracując ciągle nad rozwojem naszej działalności, przetwarzamy przekazane przez Cienie dane w
celach statystycznych i badawczych.
Jeśli zdecydujesz się korzystać z funkcji społecznościowych naszego serwisu, przekazane dane
będą również wykorzystane celem umożliwienia tej komunikacji. W ustawieniach prywatności
możesz ograniczyć widoczność tych danych.

PODSTAWA PRZETWARZANIA

Dane podane przez Ciebie podczas rejestracji w naszym serwisie (adres mailowy i login),
przetwarzamy na podstawie umowy, którą z Tobą zawieramy.
Dane podane przez Ciebie dobrowolnie dla celów marketingowych, są przez nas przetwarzane na
podstawie Twojej zgody, która może zostać cofnięta w każdej chwili.
Dane, które podajesz dobrowolnie, wykorzystujemy także dla celów statystycznych i badawczych.
Podstawą ich przetwarzania jest nasz uzasadniony interes. Staramy się ciągle ulepszać i rozwijać
działalność naszego serwisu. Dane te pozwalają nam także na spersonalizowanie ofert dla Ciebie i
umożliwiają korzystanie z funkcji społecznościowych naszego serwisu, czyli komunikacji z innymi użytkownikami.

W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIONE JEST BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH?

Comcreo S.A. będąca Administratorem Serwisu dba o ochronę danych osobowych. Stosujemy
odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność
Użytkownika przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie
Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego
prawa, w szczególności zaś do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE?

Administrator Danych Osobowych, z najwyższą starannością dba o poufność Twoich danych
osobowych. Z uwagi na konieczność wypełnienia zobowiązań umownych oraz zapewnienia
prawidłowego wykonywania oferowanych przez nas usług, dane osobowe są przekazywane
wskazanym poniżej podmiotom.

 1. firmy hostingowe,
 2. firmy obsługujące płatności on-line,
 3. podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe,
 4. korzystający z naszych usług emitenci.

W przypadku konieczności udostępnienia danych osobowych podmiotom trzecim, wymagamy od
nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do
zapewnienia danej usługi. Spółka Comcreo S.A. ma zawarte stosowne umowy powierzenia
przetwarzania danych z podmiotami, którym powierzamy dane osobowe.
Mamy też obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów uprawnionym do tego na podstawie
innych przepisów prawa, np. sądy lub organy ścigania. Udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy,
gdy zwrócą się one do nas z wnioskiem w tej sprawie, wskazując podstawę prawną, które im na
takie żądanie zezwala.

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU WTYCZEK SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Obecnie korzystamy z następujących wtyczek mediów społecznościowych: Facebook, Twitter,
YouTube, Telegram, Instagram. Używamy przy tym tak zwanego rozwiązania dwukrotnego
kliknięcia. Oznacza to, że podczas odwiedzania naszej strony, żadne osobowe dane użytkowników
nie są przekazywane domyślnie dostawcom wtyczek. Dostawcę wtyczki można rozpoznać po
oznaczeniu w ramce powyżej jego początkowej litery lub logo. Zapewniamy możliwość
bezpośredniego komunikowania się z dostawcą wtyczki za pomocą przycisku.
Umieszczone w naszym serwisie wtyczki umożliwiają Twojej przeglądarce internetowej pobieranie
treści od dostawców ww. wtyczek i przekazywanie w tym celu ww. dostawcom danych osobowych.
Twoje dane osobowe są przetwarzanie przez Comcreo s.a. oraz odpowiednio dostawców tych
wtyczek jako współadministratorów w zakresie operacji gromadzenia danych osobowych i ich
ujawniania poprzez transmisję.
Twoje dane osobowe przetwarzane w celu gromadzenia oraz ujawnienia poprzez transmisję dostawcom wtyczek społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube, Telegram, Instagram są
przetwarzane przez Comcreo S.A. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu w postaci optymalizacji reklamy produktów i usług platfromy Comcreo
poprzez uczynienie ich bardziej widocznymi w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram,
Twitter, LinkedIn, Telegram, Youtube. Do przetwarzania danych osobowych w celu gromadzenia
oraz ujawnienia poprzez transmisję dostawcom wtyczek społecznościowych Facebook, Twitter,
YouTube, Telegram, Instagram mają zastosowanie wszystkie postanowienia niniejszej Polityki
Prywatności. W zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych przez współadministratorów,
zastosowanie mają zasady przewidziane w politykach prywatności tych współadministratorów.

JAKIE SĄ TWOJE UPRAWNIENIA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci związane z tym
przetwarzaniem uprawnienia. Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest zależna od
podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Prawo dostępu do danych
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to
miejsce, masz prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania swoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych
Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez Ciebie danych osobowych. Masz
prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia
(jeżeli są niekompletne);
Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstawy do tego, żebyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać,
abyśmy je usunęli. Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli:

 1. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 2. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
 4. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu, a sprzeciw został uznany za zasadny;
 5. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem

Pomimo żądania przez Ciebie usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub
wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla
celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Masz ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie do ich
przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy
nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je
usunęli bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia
sprzeciwu względem przetwarzania danych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania
swoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych;
 2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Prawo do sprzeciwu
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych
osobowych, jeżeli Twoje dane przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np.
marketingiem produktów i usług. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania
danych w tym celu. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieć innej podstawy
prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania
których wniosłeś sprzeciw.

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanzym, powszechnie używanym formacie nadającym
się do odczytu maszynowego, np. CSV, swoje dane osobowe, które nam dostarczył na podstawie
Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Masz prawo zgłaszać do Organizacji skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich
danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy
jego dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego z
siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.
Możesz zrealizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres comcreo@comcreo.com .
W przypadku zgłoszenia, dołożymy należytych starań, aby możliwie szybko rozpoznać żądanie.
Nie zawsze jednak żądanie możliwe jest do zrealizowania. Na przykład prawo do usunięcia danych
nie może zostać zrealizowane, jeżeli jesteśmy zobowiązani przechowywać dane na podstawie
przepisu prawa.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Dopóki jesteś z nami, Twoje dane są przez nas przetwarzane. Gdy usuniesz konto, Twoje dane będą
jeszcze przez nas przechowywane wyłącznie przez okres przedawnienia roszczeń.
Ponadto informujemy, że dodatkowo nasz serwis gromadzi anonimowe dane dotyczące
odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy
gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie używamy Google
Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających
identyfikację osoby. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google
Analytics.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

Serwis Internetowy comcreo.com korzysta z plików cookie. Z przyczyn technicznych wyrażenie
zgody na instalację pliku cookie może być niezbędne dla prawidłowego działania określonych
funkcjonalności Serwisu. Plik cookie to niewielki plik tekstowy, który strona zapisuje w pamięci
podręcznej przeglądarki na dysku twardym komputera (lub innego urządzenia końcowego), aby
witryna mogła zapamiętać danego użytkownika. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony, czas
przechowywania pliku, a także wartość, najczęściej losowo wygenerowany niepowtarzalny numer.
To pomaga Administratorowi zapewnić lepszą efektywność korzystania witryny.
W jakim celu Serwis używa plików cookies?
Przetwarzamy dane osobowe za pomocą plików cookies w następujących celach:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności dane zbierane przez pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. zapamiętania podejmowanych interakcji;

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika są prawnie uzasadnione interesy
Comcreo S.A. polegające na zapewnianiu wysokiej jakości usług, zapewnianiu bezpieczeństwa
usług.
Okres korzystania z plików cookies

 • Cookies sesyjne – pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze strony www.cpk.pl;
 • Cookies stałe – pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas istnienia lub do momentu, kiedy je usuniesz. Nie udostępniamy zbieranych plików cookies nieupoważnionym osobom, ponadto żadne osoby trzecie nie mają dostępu do plików cookies

REZYGNACJA Z AKCEPTOWANIA PLIKÓW COOKIES

Zawsze możesz zrezygnować z ciasteczek. Niezależnie od tego, jakiej przeglądarki internetowej
używasz, możesz skorzystać z opcji wyłączenia ciasteczek zarówno dla konkretnej witryny, jak i
wszystkich odwiedzanych przez Ciebie stron internetowych. Informację o tym, jak skorzystać z
powyższej opcji możesz znaleźć u producenta stosowanej przez Ciebie przeglądarki (Opera, Firefox , Internet Explorer, Chrome, Safari). Jeżeli jednak zdecydujesz się pozostać w serwisie bez
wyłączenia ciasteczek, wyrazisz zgodę na ich pobieranie.
Więcej informacji o plikach cookies możesz znaleźć na
stronie: wszystkoociasteczkach.pl.

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Ci uprawnień dotyczących Twoich danych osobowych
lub po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności napisz na adres e-mail:
comcreo@comcreo.com
Dane korespondencyjne:
Comcreo S.A.
ul. Okopowa 47
01-059 Warszawa
Stan na: 25.05.2021
Zmiany niniejszej Polityki prywatności i polityki plików cookies
Comcreo S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany w niniejszym dokumencie. Zmiany będą
udostępniane Użytkownikom poprzez publikację w Serwisie Internetowym. Zalecamy częste
sprawdzanie tej strony i odwoływanie się do daty ostatniej aktualizacji powyżej

Chcesz się dowiedzieć się więcej?Sprawdź powiązane artykuły

Chcesz sie z nami skontaktować?Użyj formularza

  Nasi klienci

  Comcreo S.A. 2021 Copyrights & Protected | by blackorb.pl