Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

W pełni respektujemy prawo do prywatności i ochrony danych technologicznych.
Stworzyliśmy ten dokument w celu wyjaśnienia procesów przetwarzania
danych osobowych, jakie nam przekazujesz. Polityka
jest wyrazem dbałości o Twoje prawa i bezpieczeństwo danych osobowych, jakie przetwarzamy.

Nieustannie dbamy o zapewnienie jak najwyższego standardu ochrony prywatności, dlatego zobowiązujemy się do przestrzegania zarówno Polityki, jak i wszystkich wymogów prawnych związanych z ochroną Twoich danych osobowych.

ADRESACI POLITYKI

Kierujemy Politykę do:

 1. Inwestorów będących osobami fizycznymi jak i przedstawicieli Inwestorów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej;
 2. Emitentów będących osobami fizycznymi jak i przedstawicieli Emitentów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej;
 3. dostawców produktów lub usług na naszą rzecz, w tym naszych podwykonawców, a także pracowników, współpracowników oraz przedstawicieli takich podmiotów, wyznaczonych do bieżących kontaktów służbowych lub których dane są udostępniane w związku z wykonywaniem z nami umowy;
 4. naszych aktualnych i potencjalnych klientów innych niż Emitenci, a także pracowników, współpracowników oraz przedstawicieli takich podmiotów, wyznaczonych do bieżących kontaktów służbowych lub których dane są udostępniane w związku z wykonywaniem z nami umowy;
 5. osób odwiedzających Stronę.

DEFINICJE

W celu zachowania przejrzystości polityki przyjęliśmy następujące definicje dla pojęć, którymi się posługujemy:

 • Administrator, „my”, „nas”, „naszych”, „Comcreo” – Comcreo S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa nr 47 lok. 24, 01-059 Warszawa, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS: 0000898763, NIP: 5272958004, kapitał zakładowy w kwocie 100.000 zł (wpłacony w całości)
 • dane osobowe – zgodnie z RODO – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (,,osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
 • Emitent – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z nami umowę w zakresie tokenizacji
 • Inwestor – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca aktywne Konto na Platformie w celu nabycia tokenów
 • Konto – indywidulane i spersonalizowane konto zarejestrowanego na Platformie Inwestora, umożliwiające mu korzystanie z udostępnionych mu przez Comcreo usług
 • państwo trzecie – oznacza państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • Platforma – platforma Comcreo działająca pod adresem comcreo.com
 • Polityka – niniejsza polityka prywatności i plików cookies
 • Regulamin –regulamin świadczenia usług w ramach platformy „Comcreo”
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)
 • Strona – nasza strona internetowa pod adresem: www.comcreo.com
 • Serwis – łącznie Strona i Platforma
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Użytkownik – osoba korzystająca z Platformy lub Strony

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest spółka Comcreo S.A. z siedzibą w
Warszawie (01-059). Szczegółowe informacje znajdziesz powyżej we fragmencie „definicje”.
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się
skontaktować z nami:

– wysyłając wiadomość na adres e-mail rodo@comcreo.com

– w formie pisemnej – listownie na nasz adres:

Comcreo S.A.

ul. Okopowa nr 47 lok. 24

01-059 Warszawa

W przypadku nabywania przez Ciebie tokenów administratorami Twoich danych osobowych mogą być Emitenci, którym udostępnimy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do korzystania przez Ciebie z nabytego przez Ciebie tokenu.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej przedstawiamy w przejrzystej formie zarówno cele przetwarzania Twoich danych osobowych jak i podstawy prawne ich przetwarzania.

Jeśli jesteś lub chcesz stać się Inwestorem albo jesteś przedstawicielem Inwestora będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

obsługa Twojego uczestnictwa jako aktywnego Użytkownika na Platformie

wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Platformy (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

jeśli jesteś Inwestorem:

podjęcie na Twoje żądanie działań niezbędnych przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz jej wykonanie, w szczególności świadczenie na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną m. in. poprzez umożliwienie Ci założenia Konta i dokonywania zakupu tokenów na Platformie

jeśli jesteś Inwestorem:

niezbędność przetwarzania Twoich danych osobowych do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem takiej umowy w zakresie, w jakim Ciebie dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

realizacja nałożonych na nas obowiązków prawnych (np. udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania odpowiednich organów, prowadzenie rozliczeń księgowych)

wykonanie obowiązków nałożonych na nas przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

 • bieżący kontakt z Tobą, w celu informowania o zmianach w świadczonych przez nas usługach
 • obsługa i administrowanie funkcjonalnościami Platformy

realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na dbałości o wysoką jakość świadczonych przez nas usług i prawidłowe wykonywanie zawartych umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz produktów i usług Emitentów, w tym przesyłanie informacji handlowych o dostępnych w sprzedaży tokenach, promocjach, wydarzeniach, programach afiliacyjnych środkami komunikacji elektronicznej, w tym drogą mailową

nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań w zakresie marketingu bezpośredniego* (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

*przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, w tym drogą mailową następuje na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na prowadzenie przez nas takich działań

 • dochodzenie i obrona swoich praw przed roszczeniami oraz w postępowaniach sądowych i pozasądowych
 • prowadzenie postępowań sądowych, mediacyjnych i arbitrażowych
 • prowadzenie wewnętrznych analiz w celach statystycznych i badawczych

realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na: prawie dochodzenia roszczeń lub obronie swoich praw przed zgłaszanymi roszczeniami, windykacji wierzytelności, prowadzeniu postępowań sądowych, mediacyjnych i arbitrażowych – (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Jeśli jesteś przedstawicielem Inwestora będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

realizacja i wykonywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej przez nas z Twoim zleceniodawcą lub pracodawcą, będącym Inwestorem, w tym utrzymywanie kontaktów służbowych w związku z tą umową

Jeśli jesteś przedstawicielem Inwestora będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Twoje dane przetwarzamy na podstawie prawnie realizowanych przez nas interesów polegających na prawidłowym wykonaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Twoim pracodawcą/zleceniodawcą oraz utrzymywanie bieżących kontaktów służbowych i właściwej komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym założenia Konta na Platformie i dokonywania zakupu tokenów. Jeśli nie przekażesz nam swoich danych osobowych w powyższych celach nie będziesz mógł założyć Konta i dokonywać zakupu tokenów za pośrednictwem Platformy.

Jeśli jesteś lub chcesz stać się Emitentem albo jesteś przedstawicielem Emitenta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

jeśli jesteś Emitentem:

podjęcie na Twoje żądanie działań niezbędnych przed zawarciem z nami umowy o współpracy w zakresie tokenizacji oraz jej wykonanie

jeśli jesteś Emitentem:

niezbędność przetwarzania Twoich danych osobowych do wykonania umowy o współpracy w zakresie tokenizacji lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem takiej umowy w zakresie, w jakim Ciebie dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

realizacja nałożonych na nas obowiązków prawnych (np. udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania odpowiednich organów, prowadzenie rozliczeń księgowych)

wykonanie obowiązków nałożonych na nas przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

 • bieżący kontakt z Tobą w celu prawidłowego wykonania umowy o współpracy w zakresie tokenizacji
 • obsługa i administrowanie funkcjonalnościami Platformy

realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na dbałości o wysoką jakość świadczonych przez nas usług i prawidłowe wykonywaniu zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

prowadzenie marketingu bezpośredniego i przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, w tym drogą mailową

nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań w zakresie marketingu bezpośredniego* (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

*przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, w tym drogą mailową następuje na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na prowadzenie przez nas takich działań

 • dochodzenie i obrona swoich praw przed roszczeniami oraz w postępowaniach sądowych i pozasądowych
 • prowadzenie postępowań sądowych, mediacyjnych i arbitrażowych
 • prowadzenie wewnętrznych analiz w celach statystycznych i badawczych

realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na: prawie dochodzenia roszczeń lub obroną swoich praw przed zgłaszanymi roszczeniami, windykacji wierzytelności, prowadzeniu postępowań sądowych, mediacyjnych i arbitrażowych – (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Jeśli jesteś przedstawicielem Emitenta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

realizacja i wykonywanie umowy współpracy w zakresie tokenizacji zawartej przez nas z Twoim zleceniodawcą lub pracodawcą, będącym Inwestorem, w tym utrzymywanie kontaktów służbowych w związku z tą umową

Jeśli jesteś przedstawicielem Emitenta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na prawidłowym wykonaniu umowy współpracy w zakresie tokenizacji z Twoim pracodawcą/zleceniodawcą oraz utrzymywaniu bieżących kontaktów służbowych i właściwej komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Jeśli Twoje dane osobowe zostały zebrane bezpośrednio od Ciebie – podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić utrzymywanie kontaktu z Tobą, a także nawiązanie lub utrzymywanie relacji biznesowej, w tym zawarcie i wykonanie umowy o współpracy w zakresie tokenizacji.

Jeśli jesteś dostawcą produktów lub usług na naszą rzecz, w tym naszym podwykonawcą lub jesteś naszym aktualnym lub potencjalnym klientem innym niż Emitent albo jesteś pracownikiem, współpracownikiem lub innych przedstawicielem takiego podmiotu wyznaczonym do bieżących kontaktów służbowych lub którego dane są udostępniane w związku z wykonywaniem z nami umowy

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

wykonanie umowy zawartej z nami, której jesteś stroną lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

niezbędność przetwarzania Twoich danych osobowych do wykonania umowy z nami lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

realizacja nałożonych na nas obowiązków prawnych (np. udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania odpowiednich organów, prowadzenie rozliczeń księgowych)

wykonanie obowiązków nałożonych na nas przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

bieżący kontakt z Tobą w celu prawidłowego wykonania umowy

realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na dbałości o wysoką jakość świadczonych przez nas usług i prawidłowe wykonywaniu zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

prowadzenie marketingu bezpośredniego i przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, w tym drogą mailową

nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań w zakresie marketingu bezpośredniego* (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

*przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, w tym drogą mailową następuje na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na prowadzenie przez nas takich działań

 • realizacja i wykonanie umowy, w tym utrzymywanie kontaktów służbowych w związku z tą umową,
 • realizację i wykonywanie umowy z Twoim zleceniodawcą lub pracodawcą (jeśli jesteś przedstawicielem)
 • dochodzenie i obrona swoich praw przed roszczeniami oraz w postępowaniach sądowych i pozasądowych
 • prowadzenie postępowań sądowych, mediacyjnych i arbitrażowych

realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na: prawie dochodzenia roszczeń lub obroną swoich praw przed zgłaszanymi roszczeniami, windykacji wierzytelności, prowadzeniu postępowań sądowych, mediacyjnych i arbitrażowych, realizacji i wykonaniu umowy, w tym utrzymywaniu kontaktów służbowych w związku z tą umową, realizacją i wykonywaniu umowy z Państwa zleceniodawcą lub pracodawcą – (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Jeśli Twoje dane osobowe zostały zebrane bezpośrednio od Ciebie – podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić utrzymywanie kontaktu z Tobą a także nawiązanie lub utrzymywanie relacji biznesowej.

Jeśli odwiedzasz naszą Stronę

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

 • umożliwienie korzystania ze Strony w sposób najbardziej efektywny
 • zapewnienie bezpieczeństwa korzystania ze Strony
 • doskonalenie naszej Strony
 • podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych wynika z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Informacje o Twojej aktywności na Stronie są zbierane automatycznie.

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

W zależności od tego, do której grupy adresatów Polityki należysz, możemy przetwarzać następujące Twoje dane osobowe:

Jeśli jesteś:

 • Inwestorem albo jesteś przedstawicielem Inwestora będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
 • Emitentem albo jesteś przedstawicielem Emitenta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej możemy przetwarzać:

  • imię i nazwisko
  • numer telefonu
  • adres e-mail
  • numer PESEL
  • datę oraz miejsce urodzenia
  • obywatelstwo
  • płeć
  • numer dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość.
  • adres zamieszkania

W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą przetwarzany dodatkowo:

 • NIP

Jeśli jesteś:

 • dostawcą produktów lub usług na naszą rzecz, w tym naszym podwykonawcą lub pracownikiem, współpracownikiem lub przedstawicielem takiego podmiotu, wyznaczonym do bieżących kontaktów służbowych lub którego dane są udostępniane w związku z wykonywaniem z nami umowy
 • naszym aktualnym albo potencjalnym klientem innym niż Emitent, a także pracownikiem, współpracownikiem lub przedstawicielem takich podmiotów, wyznaczonym do bieżących kontaktów służbowych lub którego dane są udostępniane w związku z wykonywaniem z nami umowy

Możemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:

  • dane identyfikacyjne (m. in. imiona i nazwisko, numer NIP)
  • dane kontaktowe (m. in. adres e-mail, numer telefonu)
  • dane o pełnionej funkcji (stanowisko służbowe, oznaczenie pełnionej funkcji, miejsce pełnienia funkcji/zajmowania stanowiska, oznaczenie podmiotu, w którym pracujesz)
  • inne dane nam ujawnione do kontaktów służbowych i relacji biznesowych.

Jeśli jesteś osobą odwiedzającą Stronę lub korzystasz z Platformy możemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:

 • informacje o Twojej aktywności
 • oznaczenia, które Cię identyfikują
 • informacje, że korzystasz z usług świadczonych drogą elektroniczną, o czasie rozpoczęcia korzystania z tych usług oraz czasie zakończenia korzystania
 • informacje identyfikujące system informatyczny lub sieć telekomunikacyjną, z której korzystasz
 • dane, które nam przekażesz w ramach formularza kontaktowego, jeśli z niego skorzystasz.

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU

W związku z przetwarzaniem danych osobowych dla celów marketingowych dokonujemy profilowania polegającego na analizie informacji i aktywności na Platformie, w szczególności w zakresie historii Twoich zakupów na Platformie. Celem dokonywanego profilowania jest przygotowanie zindywidualizowanej oferty, dostosowanej do Twoich potrzeb. W związku z profilowaniem przetwarzamy następujące dane o Tobie:

 • Twoja historia zakupów na Platformie
 • płeć
 • wiek
 • miejsce zamieszkania
 • potencjalne zainteresowania
 • inna Twoja aktywność na Platformie

W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIONE JEST BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH?

Jako Administratorzy Serwisu dbamy o ochronę Twoich danych osobowych. Stosujemy
odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność
Użytkownika przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie
Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego
prawa, w szczególności RODO.

KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE?

Jako Administrator z najwyższą starannością dbamy o poufność Twoich danych
osobowych. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez ograniczony krąg osób, w tym przez naszych pracowników i współpracowników w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich pracy w związku ze świadczeniem usług na Twoją rzecz. Twoje dane osobowe mogą być także przekazane podmiotom trzecim, o czym mowa poniżej. Z uwagi na konieczność wypełnienia zobowiązań umownych oraz zapewnienia prawidłowego wykonywania oferowanych przez nas usług, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane:

 • dostawcom usług zaopatrujących nas w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie naszą organizacją, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, księgowych, firmom hostingowym, kurierskim i pocztowym)
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz innym wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym)
 • innym podmiotom i organom, którym jesteśmy zobowiązani lub upoważnieni udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dodatkowo, jeśli jesteś Inwestorem, Twoje dane mogą zostać przekazane:

 • Emitentom, których tokeny nabyłeś
 • firmom obsługującym płatności on-line (operatorom płatności online)

W przypadku konieczności udostępnienia Twoich danych osobowych podmiotom trzecim, wymagamy od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania Twoich danych osobowych jedynie do prawidłowego wykonania danej usługi. Mamy zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych z podmiotami, którym powierzamy dane osobowe.
Mamy też obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów uprawnionym do tego na podstawie
innych przepisów prawa, np. sądom lub organom ścigania. Udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy,
gdy zwrócą się one do nas z wnioskiem w tej sprawie, wskazując podstawę prawną, które im na
takie żądanie zezwala.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Twoje dane osobowe mogą zostać przez nas przekazane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”). Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do organizacji międzynarodowych.

Ewentualne przekazanie Twoich danych poza obszar EOG może nastąpić zarówno do państw trzecich, co do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony jak i do państw, w stosunku do których nie wydano takiej decyzji. W takiej sytuacji transfer Twoich danych osobowych poza EOG nastąpi na podstawie zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń:

 • standardowych klauzul umownych dotyczących ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską
 • zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji

W razie braku odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej lub braku odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa wyżej, przekazanie Twoich danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić wyłącznie pod warunkiem, że:

 • wyrazisz na przekazanie wyraźną zgodę po przedstawieniu przez nas informacji o ewentualnym ryzyku związanym z ochroną danych osobowych, z którym może się dla Ciebie wiązać proponowane ich przekazanie do państwa trzeciego
 • przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy z Tobą lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na Twoje żądanie
 • przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej przez nas a inną osobą fizyczną lub prawną w Twoim interesie
 • przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń

W przypadku braku istnienia stosownych zabezpieczeń lub podstaw, o których mowa wyżej, Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Na naszej Stronie dajemy Ci możliwość skontaktowania się z nami przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Wymaga to podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu i udzielenia przez nas odpowiedzi na zadane pytanie. Podanie przez Ciebie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest konieczne, abyśmy mogli na Twoje zapytanie odpowiedzieć, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zapytania. Podanie przez Ciebie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

Celem przetwarzania danych osobowych przekazanych nam przez formularz kontaktowy są udzielenie odpowiedzi na zapytanie i prowadzenie komunikacji z Tobą. Ewentualnie przedstawienie Ci informacji o naszych lub Emitentów produktach i usługach, o ile wyrazisz na to zgodę.

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przekazanych poprzez formularz kontaktowy są:

 • niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy; (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes polegający na komunikacji z Tobą i udzieleniu odpowiedzi na Twoje pytania oraz prowadzenie działań w zakresie marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • w zakresie dodatkowo podanych przez Ciebie danych osobowych – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

INFORMACJA O TYM, SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Większość przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych zbieramy bezpośrednio od Ciebie. W przypadku braku podania przez Ciebie danych osobowych bezpośrednio Administratorowi danych, Twoje dane osobowe zostały nam przekazane przez podmiot:

 • w imieniu którego działasz
 • który przekazał nam Twoje dane osobowe jako niezbędne do utrzymywania kontaktów służbowych lub relacji biznesowej z tym podmiotem
 • który przekazał Twoje dane osobowe w związku z wykonywaniem umowy z nami.

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU WTYCZEK SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Aktualnie korzystamy z następujących wtyczek mediów społecznościowych: Facebook, Twitter,
YouTube, LinkedIn, Telegram, Instagram. Używamy przy tym tak zwanego rozwiązania dwukrotnego
kliknięcia. Oznacza to, że podczas odwiedzania naszej strony, żadne osobowe dane użytkowników
nie są przekazywane domyślnie dostawcom wtyczek. Dostawcę wtyczki można rozpoznać po
oznaczeniu w ramce powyżej jego początkowej litery lub logo. Zapewniamy możliwość
bezpośredniego komunikowania się z dostawcą wtyczki za pomocą przycisku.
Umieszczone w naszym serwisie wtyczki umożliwiają Twojej przeglądarce internetowej pobieranie
treści od dostawców ww. wtyczek i przekazywanie w tym celu ww. dostawcom danych osobowych.
Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas oraz dostawców powyższych
wtyczek tj. Facebook Ireland Ltd., Twitter International Company, Google Ireland Limited, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Telegram Messenger Inc. jako współadministratorów w zakresie operacji gromadzenia danych osobowych i ich ujawniania poprzez transmisję.

Twoje dane osobowe przetwarzane w celu gromadzenia oraz ujawnienia poprzez transmisję dostawcom wtyczek społecznościowych, o których mowa wyżej są przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu w postaci optymalizacji reklamy produktów i usług Platformy
poprzez uczynienie ich bardziej widocznymi w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram,
Twitter, LinkedIn, Telegram, Youtube. Do przetwarzania danych osobowych w celu gromadzenia
oraz ujawnienia poprzez transmisję dostawcom wtyczek społecznościowych Facebook, Twitter,
YouTube, Telegram, Instagram, LinkedIn mają zastosowanie wszystkie postanowienia niniejszej Polityki. W zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych przez współadministratorów – dostawców powyższych wtyczek, zastosowanie mają zasady przewidziane w politykach prywatności tych współadministratorów.

JAKIE SĄ TWOJE UPRAWNIENIA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci związane z tym
uprawnienia. Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest zależna od
podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to
miejsce, masz prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO, w tym prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu – jeśli są stosowane, oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem Twoich danych osobowych do państwa trzeciego;
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez Ciebie danych osobowych. Masz
prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia
(jeżeli są niekompletne).

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstawy do tego, żebyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe możesz żądać, abyśmy je usunęli. Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli:

 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych osobowych w celach marketingowych;
 • wniosłeś sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec wykorzystywania Twoich danych osobowych i nie występują nasze nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim;
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania przez Ciebie usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub
wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych Inwestorów obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię dokonanych za pośrednictwem Platformy zakupów, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Możemy być także zobowiązani do dalszego przechowywania Twoich danych osobowych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania
swoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych
 • gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystywania
 • gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Prawo do sprzeciwu ze względu na Twoją szczególną sytuację

Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (art. 21 ust. 1, 4-5 RODO). Wnosząc sprzeciw powinieneś wskazać na szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania danych osobowych objętych sprzeciwem. Zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu określonym powyżej, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich praw i wolności lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do sprzeciwu w związku z prowadzonym marketingiem bezpośrednim

Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzamy na potrzeby marketingu bezpośredniego możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim dokonywane przez nas przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku skorzystania z tego uprawnienia natychmiast zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym
się do odczytu maszynowego, np. CSV, swoje dane osobowe, które nam przekazałeś i przetwarzamy je na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy z Tobą, a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do cofnięcia zgody

Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Sposób realizacji Twoich uprawnień

Możesz zrealizować swoje prawa, o których piszemy powyżej poprzez zgłoszenie stosownego żądania:

– wysyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@comcreo.com

– w formie pisemnej – listownie na nasz adres wskazany powyżej.

W przypadku zgłoszenia, dołożymy należytych starań, aby możliwie szybko rozpoznać Twoje żądanie. Nie wszystkie z powyższych uprawnień mają charakter bezwzględny, co oznacza, że nie będą Ci przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania. Na przykład prawo do usunięcia danych nie może zostać zrealizowane, jeżeli jesteśmy zobowiązani do przechowywania Twoich danych osobowych na podstawie przepisów prawa, które nas do takiego przechowywania zobowiązują. Jedynym uprawnieniem przysługującym Ci zawsze (niezależnie od podstaw przetwarzania) jest prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych www.uodo.gov.pl

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Czas przechowywania przez nas Twoich danych osobowych zależy od tego, do której kategorii adresatów Polityki należysz oraz od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Chcemy podkreślić, że często czas przechowywania przez nas Twoich danych osobowych wynika wprost z przepisów prawa, jeśli na ich podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu wówczas dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Z kolei jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, dane te są przez nas przechowywane do jej wycofania. Podczas gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu wygaśnięcia umowy. Po tym czasie Twoje dane osobowe są przez nas przechowywane przez czas niezbędny do zabezpieczenia naszych roszczeń lub obrony przez roszczeniami.

Ponadto informujemy, że dodatkowo nasz Serwis gromadzi anonimowe dane dotyczące
odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy
gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie używamy Google
Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających
identyfikację osoby. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google
Analytics.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

Serwis korzysta z plików cookie. Z przyczyn technicznych wyrażenie
zgody na instalację pliku cookie może być niezbędne dla prawidłowego działania określonych
funkcjonalności Serwisu. Plik cookie to niewielki plik tekstowy, który strona zapisuje w pamięci
podręcznej przeglądarki na dysku twardym komputera (lub innego urządzenia końcowego), aby
witryna mogła zapamiętać danego użytkownika. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony, czas
przechowywania pliku, a także wartość, najczęściej losowo wygenerowany niepowtarzalny numer.
To pomaga nam zapewnić lepszą efektywność korzystania z serwisu. Korzystamy także z narzędzia analitycznego w postaci Google Analytics, zapewnianego przez Google LLC, a więc podmiot trzeci.

Narzędzie Google Analytics automatycznie gromadzi informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszej Strony. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o szczegółach dotyczących wykorzystywania przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google znajdziesz je pod adresem https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

W jakim celu Serwis używa plików cookies?

Przetwarzamy dane osobowe za pomocą plików cookies w następujących celach:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności dane zbierane przez pliki cookies pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. zapamiętania podejmowanych interakcji;
 4. prowadzenie działań analitycznych i statystycznych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu są nasze prawnie uzasadnione interesy polegające na zapewnianiu wysokiej jakości usług oraz zapewnianiu bezpieczeństwa usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Okres korzystania z plików cookies

 • Cookies sesyjne – pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze Strony
 • Cookies stałe – pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas istnienia lub do momentu, kiedy je usuniesz. Nie udostępniamy zbieranych plików cookies nieupoważnionym osobom, ponadto żadne osoby trzecie nie mają dostępu do plików cookies

REZYGNACJA Z AKCEPTOWANIA PLIKÓW COOKIES

Zawsze możesz zrezygnować z ciasteczek. Niezależnie od tego, jakiej przeglądarki internetowej
używasz, możesz skorzystać z opcji wyłączenia ciasteczek zarówno dla konkretnej witryny, jak i
wszystkich odwiedzanych przez Ciebie stron internetowych. Informację o tym, jak skorzystać z
powyższej opcji możesz znaleźć u producenta stosowanej przez Ciebie przeglądarki (Opera, Firefox , Internet Explorer, Chrome, Safari). Jeżeli jednak zdecydujesz się pozostać w serwisie bez
wyłączenia ciasteczek, wyrazisz zgodę na ich pobieranie.
Więcej informacji o plikach cookies możesz znaleźć na
stronie: wszystkoociasteczkach.pl.

ZMIANY POLITYKI

Z uwagi na dbałość o pełną zgodność z przepisami prawa oraz o najwyższe bezpieczeństwo Twoich danych zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce. Zmiany będą
udostępniane Użytkownikom poprzez publikację zaktualizowanej polityki w Serwisie (Inwestorom w ramach Platformy, osobom odwiedzającym naszą Stronę – na Stronie). Poprzednie wersje Polityki będziemy zamieszczać na naszej Stronie ze wskazaniem daty dokonanych zmian.

Ostatnia data aktualizacji Polityki 09.05.2022

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

W pełni respektujemy prawo do prywatności i ochrony danych technologicznych.
Stworzyliśmy ten dokument w celu wyjaśnienia procesów przetwarzania
danych osobowych, jakie nam przekazujesz. Polityka
jest wyrazem dbałości o Twoje prawa i bezpieczeństwo danych osobowych, jakie przetwarzamy.

Nieustannie dbamy o zapewnienie jak najwyższego standardu ochrony prywatności, dlatego zobowiązujemy się do przestrzegania zarówno Polityki, jak i wszystkich wymogów prawnych związanych z ochroną Twoich danych osobowych.

ADRESACI POLITYKI

Kierujemy Politykę do:

 1. Inwestorów będących osobami fizycznymi jak i przedstawicieli Inwestorów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej;
 2. Emitentów będących osobami fizycznymi jak i przedstawicieli Emitentów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej;
 3. dostawców produktów lub usług na naszą rzecz, w tym naszych podwykonawców, a także pracowników, współpracowników oraz przedstawicieli takich podmiotów, wyznaczonych do bieżących kontaktów służbowych lub których dane są udostępniane w związku z wykonywaniem z nami umowy;
 4. naszych aktualnych i potencjalnych klientów innych niż Emitenci, a także pracowników, współpracowników oraz przedstawicieli takich podmiotów, wyznaczonych do bieżących kontaktów służbowych lub których dane są udostępniane w związku z wykonywaniem z nami umowy;
 5. osób odwiedzających Stronę.

DEFINICJE

W celu zachowania przejrzystości polityki przyjęliśmy następujące definicje dla pojęć, którymi się posługujemy:

 • Administrator, „my”, „nas”, „naszych”, „Comcreo” – Comcreo S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa nr 47 lok. 24, 01-059 Warszawa, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS: 0000898763, NIP: 5272958004, kapitał zakładowy w kwocie 100.000 zł (wpłacony w całości)
 • dane osobowe – zgodnie z RODO – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (,,osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
 • Emitent – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z nami umowę w zakresie tokenizacji
 • Inwestor – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca aktywne Konto na Platformie w celu nabycia tokenów
 • Konto – indywidulane i spersonalizowane konto zarejestrowanego na Platformie Inwestora, umożliwiające mu korzystanie z udostępnionych mu przez Comcreo usług
 • państwo trzecie – oznacza państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • Platforma – platforma Comcreo działająca pod adresem comcreo.com
 • Polityka – niniejsza polityka prywatności i plików cookies
 • Regulamin –regulamin świadczenia usług w ramach platformy „Comcreo”
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)
 • Strona – nasza strona internetowa pod adresem: www.comcreo.com
 • Serwis – łącznie Strona i Platforma
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Użytkownik – osoba korzystająca z Platformy lub Strony

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest spółka Comcreo S.A. z siedzibą w
Warszawie (01-059). Szczegółowe informacje znajdziesz powyżej we fragmencie „definicje”.
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się
skontaktować z nami:

– wysyłając wiadomość na adres e-mail rodo@comcreo.com

– w formie pisemnej – listownie na nasz adres:

Comcreo S.A.

ul. Okopowa nr 47 lok. 24

01-059 Warszawa

W przypadku nabywania przez Ciebie tokenów administratorami Twoich danych osobowych mogą być Emitenci, którym udostępnimy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do korzystania przez Ciebie z nabytego przez Ciebie tokenu.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej przedstawiamy w przejrzystej formie zarówno cele przetwarzania Twoich danych osobowych jak i podstawy prawne ich przetwarzania.

Jeśli jesteś lub chcesz stać się Inwestorem albo jesteś przedstawicielem Inwestora będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

obsługa Twojego uczestnictwa jako aktywnego Użytkownika na Platformie

wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Platformy (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

jeśli jesteś Inwestorem:

podjęcie na Twoje żądanie działań niezbędnych przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz jej wykonanie, w szczególności świadczenie na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną m. in. poprzez umożliwienie Ci założenia Konta i dokonywania zakupu tokenów na Platformie

jeśli jesteś Inwestorem:

niezbędność przetwarzania Twoich danych osobowych do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem takiej umowy w zakresie, w jakim Ciebie dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

realizacja nałożonych na nas obowiązków prawnych (np. udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania odpowiednich organów, prowadzenie rozliczeń księgowych)

wykonanie obowiązków nałożonych na nas przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

 • bieżący kontakt z Tobą, w celu informowania o zmianach w świadczonych przez nas usługach
 • obsługa i administrowanie funkcjonalnościami Platformy

realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na dbałości o wysoką jakość świadczonych przez nas usług i prawidłowe wykonywanie zawartych umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz produktów i usług Emitentów, w tym przesyłanie informacji handlowych o dostępnych w sprzedaży tokenach, promocjach, wydarzeniach, programach afiliacyjnych środkami komunikacji elektronicznej, w tym drogą mailową

nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań w zakresie marketingu bezpośredniego* (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

*przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, w tym drogą mailową następuje na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na prowadzenie przez nas takich działań

 • dochodzenie i obrona swoich praw przed roszczeniami oraz w postępowaniach sądowych i pozasądowych
 • prowadzenie postępowań sądowych, mediacyjnych i arbitrażowych
 • prowadzenie wewnętrznych analiz w celach statystycznych i badawczych

realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na: prawie dochodzenia roszczeń lub obronie swoich praw przed zgłaszanymi roszczeniami, windykacji wierzytelności, prowadzeniu postępowań sądowych, mediacyjnych i arbitrażowych – (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Jeśli jesteś przedstawicielem Inwestora będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

realizacja i wykonywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej przez nas z Twoim zleceniodawcą lub pracodawcą, będącym Inwestorem, w tym utrzymywanie kontaktów służbowych w związku z tą umową

Jeśli jesteś przedstawicielem Inwestora będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Twoje dane przetwarzamy na podstawie prawnie realizowanych przez nas interesów polegających na prawidłowym wykonaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Twoim pracodawcą/zleceniodawcą oraz utrzymywanie bieżących kontaktów służbowych i właściwej komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym założenia Konta na Platformie i dokonywania zakupu tokenów. Jeśli nie przekażesz nam swoich danych osobowych w powyższych celach nie będziesz mógł założyć Konta i dokonywać zakupu tokenów za pośrednictwem Platformy.

Jeśli jesteś lub chcesz stać się Emitentem albo jesteś przedstawicielem Emitenta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

jeśli jesteś Emitentem:

podjęcie na Twoje żądanie działań niezbędnych przed zawarciem z nami umowy o współpracy w zakresie tokenizacji oraz jej wykonanie

jeśli jesteś Emitentem:

niezbędność przetwarzania Twoich danych osobowych do wykonania umowy o współpracy w zakresie tokenizacji lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem takiej umowy w zakresie, w jakim Ciebie dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

realizacja nałożonych na nas obowiązków prawnych (np. udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania odpowiednich organów, prowadzenie rozliczeń księgowych)

wykonanie obowiązków nałożonych na nas przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

 • bieżący kontakt z Tobą w celu prawidłowego wykonania umowy o współpracy w zakresie tokenizacji
 • obsługa i administrowanie funkcjonalnościami Platformy

realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na dbałości o wysoką jakość świadczonych przez nas usług i prawidłowe wykonywaniu zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

prowadzenie marketingu bezpośredniego i przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, w tym drogą mailową

nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań w zakresie marketingu bezpośredniego* (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

*przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, w tym drogą mailową następuje na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na prowadzenie przez nas takich działań

 • dochodzenie i obrona swoich praw przed roszczeniami oraz w postępowaniach sądowych i pozasądowych
 • prowadzenie postępowań sądowych, mediacyjnych i arbitrażowych
 • prowadzenie wewnętrznych analiz w celach statystycznych i badawczych

realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na: prawie dochodzenia roszczeń lub obroną swoich praw przed zgłaszanymi roszczeniami, windykacji wierzytelności, prowadzeniu postępowań sądowych, mediacyjnych i arbitrażowych – (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Jeśli jesteś przedstawicielem Emitenta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

realizacja i wykonywanie umowy współpracy w zakresie tokenizacji zawartej przez nas z Twoim zleceniodawcą lub pracodawcą, będącym Inwestorem, w tym utrzymywanie kontaktów służbowych w związku z tą umową

Jeśli jesteś przedstawicielem Emitenta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na prawidłowym wykonaniu umowy współpracy w zakresie tokenizacji z Twoim pracodawcą/zleceniodawcą oraz utrzymywaniu bieżących kontaktów służbowych i właściwej komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Jeśli Twoje dane osobowe zostały zebrane bezpośrednio od Ciebie – podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić utrzymywanie kontaktu z Tobą, a także nawiązanie lub utrzymywanie relacji biznesowej, w tym zawarcie i wykonanie umowy o współpracy w zakresie tokenizacji.

Jeśli jesteś dostawcą produktów lub usług na naszą rzecz, w tym naszym podwykonawcą lub jesteś naszym aktualnym lub potencjalnym klientem innym niż Emitent albo jesteś pracownikiem, współpracownikiem lub innych przedstawicielem takiego podmiotu wyznaczonym do bieżących kontaktów służbowych lub którego dane są udostępniane w związku z wykonywaniem z nami umowy

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

wykonanie umowy zawartej z nami, której jesteś stroną lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

niezbędność przetwarzania Twoich danych osobowych do wykonania umowy z nami lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

realizacja nałożonych na nas obowiązków prawnych (np. udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania odpowiednich organów, prowadzenie rozliczeń księgowych)

wykonanie obowiązków nałożonych na nas przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

bieżący kontakt z Tobą w celu prawidłowego wykonania umowy

realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na dbałości o wysoką jakość świadczonych przez nas usług i prawidłowe wykonywaniu zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

prowadzenie marketingu bezpośredniego i przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, w tym drogą mailową

nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań w zakresie marketingu bezpośredniego* (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

*przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, w tym drogą mailową następuje na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na prowadzenie przez nas takich działań

 • realizacja i wykonanie umowy, w tym utrzymywanie kontaktów służbowych w związku z tą umową,
 • realizację i wykonywanie umowy z Twoim zleceniodawcą lub pracodawcą (jeśli jesteś przedstawicielem)
 • dochodzenie i obrona swoich praw przed roszczeniami oraz w postępowaniach sądowych i pozasądowych
 • prowadzenie postępowań sądowych, mediacyjnych i arbitrażowych

realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na: prawie dochodzenia roszczeń lub obroną swoich praw przed zgłaszanymi roszczeniami, windykacji wierzytelności, prowadzeniu postępowań sądowych, mediacyjnych i arbitrażowych, realizacji i wykonaniu umowy, w tym utrzymywaniu kontaktów służbowych w związku z tą umową, realizacją i wykonywaniu umowy z Państwa zleceniodawcą lub pracodawcą – (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Jeśli Twoje dane osobowe zostały zebrane bezpośrednio od Ciebie – podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić utrzymywanie kontaktu z Tobą a także nawiązanie lub utrzymywanie relacji biznesowej.

Jeśli odwiedzasz naszą Stronę

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

 • umożliwienie korzystania ze Strony w sposób najbardziej efektywny
 • zapewnienie bezpieczeństwa korzystania ze Strony
 • doskonalenie naszej Strony
 • podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych wynika z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Informacje o Twojej aktywności na Stronie są zbierane automatycznie.

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

W zależności od tego, do której grupy adresatów Polityki należysz, możemy przetwarzać następujące Twoje dane osobowe:

Jeśli jesteś:

 • Inwestorem albo jesteś przedstawicielem Inwestora będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
 • Emitentem albo jesteś przedstawicielem Emitenta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

 

W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej możemy przetwarzać:

  • imię i nazwisko
  • numer telefonu
  • adres e-mail
  • numer PESEL
  • datę oraz miejsce urodzenia
  • obywatelstwo
  • płeć
  • numer dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość.
  • adres zamieszkania

W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą przetwarzany dodatkowo:

 • NIP

Jeśli jesteś:

 • dostawcą produktów lub usług na naszą rzecz, w tym naszym podwykonawcą lub pracownikiem, współpracownikiem lub przedstawicielem takiego podmiotu, wyznaczonym do bieżących kontaktów służbowych lub którego dane są udostępniane w związku z wykonywaniem z nami umowy
 • naszym aktualnym albo potencjalnym klientem innym niż Emitent, a także pracownikiem, współpracownikiem lub przedstawicielem takich podmiotów, wyznaczonym do bieżących kontaktów służbowych lub którego dane są udostępniane w związku z wykonywaniem z nami umowy

Możemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:

  • dane identyfikacyjne (m. in. imiona i nazwisko, numer NIP)
  • dane kontaktowe (m. in. adres e-mail, numer telefonu)
  • dane o pełnionej funkcji (stanowisko służbowe, oznaczenie pełnionej funkcji, miejsce pełnienia funkcji/zajmowania stanowiska, oznaczenie podmiotu, w którym pracujesz)
  • inne dane nam ujawnione do kontaktów służbowych i relacji biznesowych.

Jeśli jesteś osobą odwiedzającą Stronę lub korzystasz z Platformy możemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:

 • informacje o Twojej aktywności
 • oznaczenia, które Cię identyfikują
 • informacje, że korzystasz z usług świadczonych drogą elektroniczną, o czasie rozpoczęcia korzystania z tych usług oraz czasie zakończenia korzystania
 • informacje identyfikujące system informatyczny lub sieć telekomunikacyjną, z której korzystasz
 • dane, które nam przekażesz w ramach formularza kontaktowego, jeśli z niego skorzystasz.

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU

W związku z przetwarzaniem danych osobowych dla celów marketingowych dokonujemy profilowania polegającego na analizie informacji i aktywności na Platformie, w szczególności w zakresie historii Twoich zakupów na Platformie. Celem dokonywanego profilowania jest przygotowanie zindywidualizowanej oferty, dostosowanej do Twoich potrzeb. W związku z profilowaniem przetwarzamy następujące dane o Tobie:

 • Twoja historia zakupów na Platformie
 • płeć
 • wiek
 • miejsce zamieszkania
 • potencjalne zainteresowania
 • inna Twoja aktywność na Platformie

W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIONE JEST BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH?

Jako Administratorzy Serwisu dbamy o ochronę Twoich danych osobowych. Stosujemy
odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność
Użytkownika przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie
Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego
prawa, w szczególności RODO.

KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE?

Jako Administrator z najwyższą starannością dbamy o poufność Twoich danych
osobowych. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez ograniczony krąg osób, w tym przez naszych pracowników i współpracowników w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich pracy w związku ze świadczeniem usług na Twoją rzecz. Twoje dane osobowe mogą być także przekazane podmiotom trzecim, o czym mowa poniżej. Z uwagi na konieczność wypełnienia zobowiązań umownych oraz zapewnienia prawidłowego wykonywania oferowanych przez nas usług, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane:

 • dostawcom usług zaopatrujących nas w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie naszą organizacją, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, księgowych, firmom hostingowym, kurierskim i pocztowym)
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz innym wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym)
 • innym podmiotom i organom, którym jesteśmy zobowiązani lub upoważnieni udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dodatkowo, jeśli jesteś Inwestorem, Twoje dane mogą zostać przekazane:

 • Emitentom, których tokeny nabyłeś
 • firmom obsługującym płatności on-line (operatorom płatności online)

W przypadku konieczności udostępnienia Twoich danych osobowych podmiotom trzecim, wymagamy od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania Twoich danych osobowych jedynie do prawidłowego wykonania danej usługi. Mamy zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych z podmiotami, którym powierzamy dane osobowe.
Mamy też obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów uprawnionym do tego na podstawie
innych przepisów prawa, np. sądom lub organom ścigania. Udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy,
gdy zwrócą się one do nas z wnioskiem w tej sprawie, wskazując podstawę prawną, które im na
takie żądanie zezwala.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Twoje dane osobowe mogą zostać przez nas przekazane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”). Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do organizacji międzynarodowych.

Ewentualne przekazanie Twoich danych poza obszar EOG może nastąpić zarówno do państw trzecich, co do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony jak i do państw, w stosunku do których nie wydano takiej decyzji. W takiej sytuacji transfer Twoich danych osobowych poza EOG nastąpi na podstawie zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń:

 • standardowych klauzul umownych dotyczących ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską
 • zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji

W razie braku odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej lub braku odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa wyżej, przekazanie Twoich danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić wyłącznie pod warunkiem, że:

 • wyrazisz na przekazanie wyraźną zgodę po przedstawieniu przez nas informacji o ewentualnym ryzyku związanym z ochroną danych osobowych, z którym może się dla Ciebie wiązać proponowane ich przekazanie do państwa trzeciego
 • przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy z Tobą lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na Twoje żądanie
 • przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej przez nas a inną osobą fizyczną lub prawną w Twoim interesie
 • przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń

W przypadku braku istnienia stosownych zabezpieczeń lub podstaw, o których mowa wyżej, Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Na naszej Stronie dajemy Ci możliwość skontaktowania się z nami przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Wymaga to podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu i udzielenia przez nas odpowiedzi na zadane pytanie. Podanie przez Ciebie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest konieczne, abyśmy mogli na Twoje zapytanie odpowiedzieć, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zapytania. Podanie przez Ciebie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

Celem przetwarzania danych osobowych przekazanych nam przez formularz kontaktowy są udzielenie odpowiedzi na zapytanie i prowadzenie komunikacji z Tobą. Ewentualnie przedstawienie Ci informacji o naszych lub Emitentów produktach i usługach, o ile wyrazisz na to zgodę.

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przekazanych poprzez formularz kontaktowy są:

 • niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy; (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes polegający na komunikacji z Tobą i udzieleniu odpowiedzi na Twoje pytania oraz prowadzenie działań w zakresie marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • w zakresie dodatkowo podanych przez Ciebie danych osobowych – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

INFORMACJA O TYM, SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Większość przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych zbieramy bezpośrednio od Ciebie. W przypadku braku podania przez Ciebie danych osobowych bezpośrednio Administratorowi danych, Twoje dane osobowe zostały nam przekazane przez podmiot:

 • w imieniu którego działasz
 • który przekazał nam Twoje dane osobowe jako niezbędne do utrzymywania kontaktów służbowych lub relacji biznesowej z tym podmiotem
 • który przekazał Twoje dane osobowe w związku z wykonywaniem umowy z nami.

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU WTYCZEK SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Aktualnie korzystamy z następujących wtyczek mediów społecznościowych: Facebook, Twitter,
YouTube, LinkedIn, Telegram, Instagram. Używamy przy tym tak zwanego rozwiązania dwukrotnego
kliknięcia. Oznacza to, że podczas odwiedzania naszej strony, żadne osobowe dane użytkowników
nie są przekazywane domyślnie dostawcom wtyczek. Dostawcę wtyczki można rozpoznać po
oznaczeniu w ramce powyżej jego początkowej litery lub logo. Zapewniamy możliwość
bezpośredniego komunikowania się z dostawcą wtyczki za pomocą przycisku.
Umieszczone w naszym serwisie wtyczki umożliwiają Twojej przeglądarce internetowej pobieranie
treści od dostawców ww. wtyczek i przekazywanie w tym celu ww. dostawcom danych osobowych.
Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas oraz dostawców powyższych
wtyczek tj. Facebook Ireland Ltd., Twitter International Company, Google Ireland Limited, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Telegram Messenger Inc. jako współadministratorów w zakresie operacji gromadzenia danych osobowych i ich ujawniania poprzez transmisję.

Twoje dane osobowe przetwarzane w celu gromadzenia oraz ujawnienia poprzez transmisję dostawcom wtyczek społecznościowych, o których mowa wyżej są przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu w postaci optymalizacji reklamy produktów i usług Platformy
poprzez uczynienie ich bardziej widocznymi w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram,
Twitter, LinkedIn, Telegram, Youtube. Do przetwarzania danych osobowych w celu gromadzenia
oraz ujawnienia poprzez transmisję dostawcom wtyczek społecznościowych Facebook, Twitter,
YouTube, Telegram, Instagram, LinkedIn mają zastosowanie wszystkie postanowienia niniejszej Polityki. W zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych przez współadministratorów – dostawców powyższych wtyczek, zastosowanie mają zasady przewidziane w politykach prywatności tych współadministratorów.

JAKIE SĄ TWOJE UPRAWNIENIA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci związane z tym
uprawnienia. Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest zależna od
podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Prawo dostępu do danych


Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to
miejsce, masz prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO, w tym prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu – jeśli są stosowane, oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem Twoich danych osobowych do państwa trzeciego;
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych


Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez Ciebie danych osobowych. Masz
prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia
(jeżeli są niekompletne).


Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)


Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstawy do tego, żebyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe możesz żądać, abyśmy je usunęli. Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli:

 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych osobowych w celach marketingowych;
 • wniosłeś sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec wykorzystywania Twoich danych osobowych i nie występują nasze nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim;
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania przez Ciebie usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub
wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych Inwestorów obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię dokonanych za pośrednictwem Platformy zakupów, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Możemy być także zobowiązani do dalszego przechowywania Twoich danych osobowych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania
swoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych
 • gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystywania
 • gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Prawo do sprzeciwu ze względu na Twoją szczególną sytuację


Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (art. 21 ust. 1, 4-5 RODO). Wnosząc sprzeciw powinieneś wskazać na szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania danych osobowych objętych sprzeciwem. Zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu określonym powyżej, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich praw i wolności lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do sprzeciwu w związku z prowadzonym marketingiem bezpośrednim

Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzamy na potrzeby marketingu bezpośredniego możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim dokonywane przez nas przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku skorzystania z tego uprawnienia natychmiast zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.


Prawo do przenoszenia danych


Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym
się do odczytu maszynowego, np. CSV, swoje dane osobowe, które nam przekazałeś i przetwarzamy je na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy z Tobą, a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do cofnięcia zgody

Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Sposób realizacji Twoich uprawnień

Możesz zrealizować swoje prawa, o których piszemy powyżej poprzez zgłoszenie stosownego żądania:

– wysyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@comcreo.com

– w formie pisemnej – listownie na nasz adres wskazany powyżej.

W przypadku zgłoszenia, dołożymy należytych starań, aby możliwie szybko rozpoznać Twoje żądanie. Nie wszystkie z powyższych uprawnień mają charakter bezwzględny, co oznacza, że nie będą Ci przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania. Na przykład prawo do usunięcia danych nie może zostać zrealizowane, jeżeli jesteśmy zobowiązani do przechowywania Twoich danych osobowych na podstawie przepisów prawa, które nas do takiego przechowywania zobowiązują. Jedynym uprawnieniem przysługującym Ci zawsze (niezależnie od podstaw przetwarzania) jest prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych www.uodo.gov.pl

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Czas przechowywania przez nas Twoich danych osobowych zależy od tego, do której kategorii adresatów Polityki należysz oraz od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Chcemy podkreślić, że często czas przechowywania przez nas Twoich danych osobowych wynika wprost z przepisów prawa, jeśli na ich podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu wówczas dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Z kolei jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, dane te są przez nas przechowywane do jej wycofania. Podczas gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu wygaśnięcia umowy. Po tym czasie Twoje dane osobowe są przez nas przechowywane przez czas niezbędny do zabezpieczenia naszych roszczeń lub obrony przez roszczeniami.

Ponadto informujemy, że dodatkowo nasz Serwis gromadzi anonimowe dane dotyczące
odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy
gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie używamy Google
Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających
identyfikację osoby. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google
Analytics.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

Serwis korzysta z plików cookie. Z przyczyn technicznych wyrażenie
zgody na instalację pliku cookie może być niezbędne dla prawidłowego działania określonych
funkcjonalności Serwisu. Plik cookie to niewielki plik tekstowy, który strona zapisuje w pamięci
podręcznej przeglądarki na dysku twardym komputera (lub innego urządzenia końcowego), aby
witryna mogła zapamiętać danego użytkownika. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony, czas
przechowywania pliku, a także wartość, najczęściej losowo wygenerowany niepowtarzalny numer.
To pomaga nam zapewnić lepszą efektywność korzystania z serwisu. Korzystamy także z narzędzia analitycznego w postaci Google Analytics, zapewnianego przez Google LLC, a więc podmiot trzeci.

Narzędzie Google Analytics automatycznie gromadzi informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszej Strony. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o szczegółach dotyczących wykorzystywania przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google znajdziesz je pod adresem https://policies.google.com/technologies/partner-sites.


W jakim celu Serwis używa plików cookies?


Przetwarzamy dane osobowe za pomocą plików cookies w następujących celach:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności dane zbierane przez pliki cookies pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. zapamiętania podejmowanych interakcji;
 4. prowadzenie działań analitycznych i statystycznych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu są nasze prawnie uzasadnione interesy polegające na zapewnianiu wysokiej jakości usług oraz zapewnianiu bezpieczeństwa usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).


Okres korzystania z plików cookies

 • Cookies sesyjne – pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze Strony
 • Cookies stałe – pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas istnienia lub do momentu, kiedy je usuniesz. Nie udostępniamy zbieranych plików cookies nieupoważnionym osobom, ponadto żadne osoby trzecie nie mają dostępu do plików cookies

REZYGNACJA Z AKCEPTOWANIA PLIKÓW COOKIES

Zawsze możesz zrezygnować z ciasteczek. Niezależnie od tego, jakiej przeglądarki internetowej
używasz, możesz skorzystać z opcji wyłączenia ciasteczek zarówno dla konkretnej witryny, jak i
wszystkich odwiedzanych przez Ciebie stron internetowych. Informację o tym, jak skorzystać z
powyższej opcji możesz znaleźć u producenta stosowanej przez Ciebie przeglądarki (Opera, Firefox , Internet Explorer, Chrome, Safari). Jeżeli jednak zdecydujesz się pozostać w serwisie bez
wyłączenia ciasteczek, wyrazisz zgodę na ich pobieranie.
Więcej informacji o plikach cookies możesz znaleźć na
stronie: wszystkoociasteczkach.pl.


ZMIANY POLITYKI

Z uwagi na dbałość o pełną zgodność z przepisami prawa oraz o najwyższe bezpieczeństwo Twoich danych zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce. Zmiany będą
udostępniane Użytkownikom poprzez publikację zaktualizowanej polityki w Serwisie (Inwestorom w ramach Platformy, osobom odwiedzającym naszą Stronę – na Stronie). Poprzednie wersje Polityki będziemy zamieszczać na naszej Stronie ze wskazaniem daty dokonanych zmian.

Ostatnia data aktualizacji Polityki 09.05.2022